Kvaliteedikriteeriumid

Tervise- ja tööministri …. detsembri 2018. a määrus nr ….
„Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määruse nr 9
„Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti
Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse
osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“ muutmine“
Lisa 2
Sotsiaalministri 19. jaanuari 2007. a määrus nr 9
„Kindlustatud isikult tasu maksmise kohustuse Eesti
Haigekassa poolt ülevõtmise kord ja tervishoiuteenuse
osutajatele makstava tasu arvutamise metoodika“
Lisa 46

Koduse enteraalse toitmise teenuse kvaliteedi kriteeriumid

1) Individuaalse toitmisraviplaani koostamine ja jälgimine
Kriteerium 1: Patsiendile on toitmisravi alustamiseks koostatud ja dokumenteeritud individuaalne raviplaan.
Kriteerium 2: Toitmisravi jätkamise vajadust ja efektiivsust on jälgitud regulaarselt.
Kriteerium 3: Neelamisfunktsiooni on toitmisravi plaani koostamisel hinnanud kliiniline logopeed.
Kriteerium 4: Kõik toitmisraviga seotud tüsistused on registreeritud ja käsitletud.
2) Ravi alustamine ja jälgimine.
Kriteerium 1: Patsiendile on teostatud toitmissondi või –stoomi asukoha kontroll paigaldamisel.
Kriteerium 2: Toitesondide ja stoomide kasutamisega seotud ja lokaalseid tüsistusi esineb harva.
Kriteerium 3: Kõik toitmisravi sondide ja stoomidega seotud tüsistused on registreeritud ja kiirelt käsitletud.
Kriteerium 4: Toitesondide ja stoomide ning manustamissüsteemide kasutusaeg vastab tootja soovitusele ning mittevajalikud toitesondid ning -stoomid on eemaldatud.
3) Toitesegude ja tarvikute kasutus ja transport
Kriteerium 1: Toitelahuse ja selle manustamise meetod, sagedus ja kogus arvestab toitmisraviplaanis seatud eesmärke.
Kriteerium 2: Dokumenteeritud on toitelahuste ja toitmismeetodite valik, muutmise ja/või vahetamise põhjus.
Kriteerium 3: Kõik vajalikud tarvikud ja toitelahused on tarnitud piisavaks (7-14 päeva) ajaks.
Kriteerium 4: Puuduvad tarnekatkestused. Tarneprobleemid ja nende põhjused on registreeritud.
4) Patsiendi koolitus
Kriteerium 1: Patsiendile on selgitatud isikliku toitmisraviplaani eesmärki ja läbiviimist toitmisravi alustamisel.
Kriteerium 2: Patsient ja/või nende lähedased/hooldajad on saanud oskuse koduse enteraalse toitmise korraldamiseks.
Kriteerium 3: Patsient on saanud ravimite nimekirja, manustamise skeemi ja õpetuse ning patsiendi oskused on hinnatud igal visiidil.
Kriteerium 4: Patsient on saanud õpetuse toitmisravi tarvikute ja lahuste tellimise ja säilitamise kohta.
Kriteerium 5: Patsiendi individuaalse toitmisravi plaani järgimist on hinnatud igal visiidil.
Kriteerium 6: Patsienti on teadlik tüsistustest ja neile kiires abi saamise reageerimise võimalusest.
5) Auditeerimine
Kriteerium 1: Loodud on patsiendi raviplaani, selle järgimise, eesmärkide, kulude ja kõrvaltoimete registreerimist võimaldav elektroonne süsteem.
Kriteerium 2: Registriandmete põhjal hinnatakse regulaarselt teenuse kasutust, tulemuslikkust ja võimalikke korralduslikke probleeme.